Bir Filozofun El Kitab¿: Genel Felsefe

Bir Filozofun El Kitab¿: Genel Felsefe

by ozkan salman

Narrated by ozkan salman

Unabridged — 2 hours, 4 minutes

Bir Filozofun El Kitab¿: Genel Felsefe

Bir Filozofun El Kitab¿: Genel Felsefe

by ozkan salman

Narrated by ozkan salman

Unabridged — 2 hours, 4 minutes

Audiobook (Digital)

$3.94
FREE With a B&N Audiobooks Subscription | Cancel Anytime
$0.00

Free with a B&N Audiobooks Subscription | Cancel Anytime

START FREE TRIAL

Already Subscribed? 

Sign in to Your BN.com Account


Listen on the free Barnes & Noble NOOK app


Get an extra 10% off all audiobooks in June to celebrate Audiobook Month! Some exclusions apply. See details here.

Related collections and offers

FREE

with a B&N Audiobooks Subscription

Or Pay $3.94

Overview

Felsefenin yeni rotas¿ ve kutup y¿ld¿z¿ olmaya aday bir eser. Bilinç, etik, varl¿k , bilgi, insan, do¿a, ili¿kiler, sorunlar, hiyerar¿i (katmanlar), evrim gibi bir çok önemli konulara ait yeni bak¿¿ aç¿lar¿ ve ak¿l yürütmeler ile gerçekçi aç¿klamalar, tespit, saptamalar bulunmakta ve bulunan do¿rular¿n gelecekte testlerinin yap¿labilecek olmas¿ ile kesinli¿e ula¿¿laca¿¿ savunulmaktad¿r. Felsefeye ilgi duyan ve geli¿tirmek isteyen herkesin dikkate almas¿ gereken bir eser olma niteli¿indedir.


Product Details

BN ID: 2940178009031
Publisher: ozkan salman
Publication date: 01/15/2023
Series: Felsefe , #1
Edition description: Unabridged
Language: Turkish
From the B&N Reads Blog

Customer Reviews