Bên Kia B?n D?

Bên Kia B?n D?

by Vinh Quyen Tang
Bên Kia B?n D?

Bên Kia B?n D?

by Vinh Quyen Tang

eBook

$7.49  $8.00 Save 6% Current price is $7.49, Original price is $8. You Save 6%.

Available on Compatible NOOK devices, the free NOOK App and in My Digital Library.
WANT A NOOK?  Explore Now

Related collections and offers


Overview

The book provides a glimpse of the struggle of five women, coming from different backgrounds, trying to cope with the tumultuous years of violence in war-torn Vietnam, through the French colonization, Japanese occupation, and the breakup of the country. It depicts, to a certain extent, their traditional roles in upholding the social norm and value systems in a society that was at time on the verge of moral bankruptcy.


Bên Kia Bến Đỗ nhắc nhớ những đóng góp của phụ nữ Việt qua nhiều năm loạn lạc, chiến chinh, của thế kỷ 20. Nhiều mẩu chuyện dựa trên bối cảnh lịch sử của giai đoạn này nhưng không thiếu những câu chuyện có tánh dã sử từng được lưu truyền trong dân gian mà tới nay có lẽ đã mai một nhiều. Truyện được đan dệt qua nhiều giai thoại dở khóc dở cười, lẫn những ngậm ngùi đắng cay, lắm khi tủi nhục, qua cuộc đời của 5 nhân vật nữ chính trải qua thời Pháp thuộc, thời Nhựt chiếm, tới giai đoạn Việt Nam bị chia cắt.

Đọc 'Bên Kia Bến Đỗ' để thấy chế độ thuộc địa đã đẩy con người đến gần bờ vực khánh kiệt đạo đức ra sao, và ai đã kiên trì lặng lẽ gìn giữ giềng mối xã hội.

Đọc 'Bên Kia Bến Đỗ' để nghe những giai thoại về cuộc di cư lịch sử từ miền Bắc vào Nam năm 1954, kể cả những va chạm do 'bất đồng ngôn ngữ!' lẫn những tình tự tình Bắc duyên Nam.

Đọc 'Bên Kia Bến Đỗ' để nghe những giai thoại cải cách xã hội ở miền Nam sau 1954, kể cả những cuộc bầu cử, những đạo luật bảo vệ 'thuần phong mỹ tục', phong trào phụ nữ, và phong trào chống nạn mù chữ. 


Product Details

ISBN-13: 9781777350000
Publisher: Vinh Quyen Tang
Publication date: 05/17/2021
Sold by: Barnes & Noble
Format: eBook
Pages: 278
File size: 818 KB
Language: Vietnamese

Table of Contents

Mục lục


Lời tựa 1

Chương 1: Hoa Trôi Giữa Dòng 3

Chương 2: Giông Tố Bên Mồ 35

Chương 3 : Người Mẹ Bất Đắc Dĩ 54

Chương 4 : Nổi Trôi Dòng Đời 62

Chương 5: Xóm Cây Lý 84

Chương 6: Hạnh Ngộ Giữa Đàng 110

Chương 7: Cuộc Bể Dâu 137

Chương 8: Ngọn Gió Mới 172

Chương 9: Bên Kia Bến Đỗ 208

Chú thích 269

Tác giả 270

From the B&N Reads Blog

Customer Reviews