Title: The Take (Simon Riske Series #1), Author: Christopher Reich
Title: Crown Jewel (Simon Riske Series #2), Author: Christopher Reich
Title: The Palace (Simon Riske Series #3), Author: Christopher Reich
Title: Once a Thief (Simon Riske Series #4), Author: Christopher Reich