Title: Dark Diary, Author: P. Anastasia
Title: Grave Burden: A Dark Diary Novel, Author: P. Anastasia