Title: Doaay-e Darya (Sea Prayer) Farsi/Persian Edition: Sea Prayer (Farsi Edition) by Khaled Hosseini, Author: Mr Khaled Hosseini
Title: Da Samandar Doaa (Sea Prayer) Pashto Edition: Sea Prayer (Pashto Edition) by Khaled Hosseini, Author: Mr Khaled Hosseini