Title: Finding Isadora: Ksana-Kai Volume III, Author: Lewis Jackson
Title: Papo's Amazing Poetry Odyssey: the Poet of Ksana-Kai, Author: Lewis Jackson