Title: Pigeons
Director: John Dexter
Title: Nymphomanische Lehrerinnen, Author: John Dexter
Title: Autobiography of a Book Man: The Life Story of John Dexter Nilsson, Author: John Dexter Nilsson