Title: Merry Men, Author: Robert Rodi
Title: The Lion of Rora, Author: Christos Gage
Title: Play Ball, Author: Nunzio DeFilippis
Title: Tessa's Heart: A Texas Story, Author: Jackie Lewis