.
Title: Ikigai - A hosszú élet japán titka, Author: Héctor García Kirai - Francesc Miralles
Title: Finde dein Ikigai, Author: Héctor García (Kirai)
Title: Ikigai: Gesund und glücklich hundert werden, Author: Francesc Miralles
Title: Ichigo-ichie: Die japanische Kunst, den perfekten Moment zu nutzen, Author: Héctor García (Kirai)