Title: Gleipnir 1, Author: Sun Takeda
Title: Gleipnir, Volume 2, Author: Sun Takeda
2 in Series
NOOK Book $5.99 $10.99 Current price is $5.99, Original price is $10.99.
Title: Gleipnir, Volume 2, Author: Sun Takeda
Title: Gleipnir, Volume 3, Author: Sun Takeda
Title: Gleipnir, Volume 3, Author: Sun Takeda
3 in Series
NOOK Book $5.99 $10.99 Current price is $5.99, Original price is $10.99.
Title: Gleipnir, Volume 4, Author: Sun Takeda
Title: Gleipnir, Volume 4, Author: Sun Takeda
4 in Series
NOOK Book $5.99 $10.99 Current price is $5.99, Original price is $10.99.
Title: Gleipnir, Volume 5, Author: Sun Takeda
Title: Gleipnir, Volume 6, Author: Sun Takeda
6 in Series
NOOK Book $5.99 $10.99 Current price is $5.99, Original price is $10.99.
Title: Gleipnir, Volume 6, Author: Sun Takeda
Title: Gleipnir, Volume 7, Author: Sun Takeda
Title: Gleipnir, Volume 7, Author: Sun Takeda
7 in Series
NOOK Book $5.99 $10.99 Current price is $5.99, Original price is $10.99.
Title: Gleipnir 8, Author: Sun Takeda
Title: Gleipnir 9, Author: Sun Takeda
NEW RELEASE
Title: Gleipnir 10, Author: Sun Takeda
Title: Gleipnir 11, Author: Sun Takeda Pre-Order Now