Title: X-Men: The New Age of Apocalypse, Author: Chris Bachalo
Title: Thor, Son of Asgard: The Nest of Gnori, Author: Akira Yoshida