Title: Oddly Normal, Book 1, Author: Otis Frampton
Title: Oddly Normal, Book 2, Author: Otis Frampton
Title: Oddly Normal, Book 3, Author: Otis Frampton
Title: Kid Savage, Volume 1, Author: Joe Kelly
Title: Oddly Normal Volume 4, Author: Otis Frampton Pre-Order Now