Title: Family Circus, Vol. 1: 1960-1961, Author: Bil Keane
Title: Bone #1: Out from Boneville, Author: Jeff Smith
Title: Bone #3: Eyes of the Storm, Author: Jeff Smith
Title: Bone #2: The Great Cow Race, Author: Jeff Smith
Title: Bone #9: Crown of Horns, Author: Jeff Smith
Title: Bone #6: Old Man's Cave, Author: Jeff Smith
Title: Rose (BONE), Author: Jeff Smith
Title: Bone #5: Rock Jaw: Master of the Eastern Border, Author: Jeff Smith
Title: Bone #7: Ghost Circles, Author: Jeff Smith
Title: Bone #8: Treasure Hunters, Author: Jeff Smith
Title: Bone #4: The Dragonslayer, Author: Jeff Smith
Title: Ozy and Millie, Author: Dana Simpson
Title: Bone: Tall Tales, Author: Thomas E. Sniegoski